St-Amandscollege Kortrijk - Ontwerp nutsinfrastructuur

Het door Ingenium opgemaakte masterplan voor inplanting en uitbating van de bestaande en toekomstige nutsvoorzieningen op de gebouwensite van het Guldensporencollege campus Diksmuidekaai te Kortrijk werd verder uitgewerkt in lastenboeken ter realisatie van het masterplan.

Alle nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water) worden gecentraliseerd in één nutscabine op de site, van waaruit de verdeling van de nutsvoorzieningen naar de verschillende gebouwen gebeurt. De tracés hiervoor werden in onderling overleg bepaald en vastgelegd. Zowel de bestaande als de nieuwe gebouwen worden voor de verschillende nutsvoorzieningen aangesloten op dit distributienet op de site.