Leopoldkazerne - Provinciehuis Oost-Vlaanderen

De provinciale diensten van Oost-Vlaanderen zijn momenteel verspreid over een 7-tal gebouwen in het centrum en het provinciebestuur wil deze binnen de Leopoldskazerne centraliseren en een nieuw provinciehuis realiseren.

Voor het ontwerp en de bouw ervan zal het provinciebestuur samenwerken met het consortium THV Leopold, een samenwerkingsverband tussen DMI Vastgoed, Democo en Matexi. Het nieuwe provinciehuis krijgt vanaf 2021 een plaats binnen de Leopoldskazerne aan het Gentse Citadelpark. Voor het architecturale ontwerp omringde THV Leopold zich met Sergison Bates (Londen), 360architecten, B2Ai, erfgoedspecialist Maarten Dobbelaere en Delva Landscape Architects.

Naast de diverse administratieve diensten zijn ook het politieke luik (provincieraad, deputatie,...), het publieke luik (publieksgerichte dienstverlening, vergaderzalen,..) en het logistieke luik (uitleendienst, archief, depotruimte, parking...) te integreren. In totaal bedraagt de oppervlaktebehoefte circa 30 000 m² waarvan ongeveer de helft ondergronds.
De Leopoldskazerne blijft in het nieuwe verhaal niet meer het gesloten massieve gebouw, maar transformeert tot een levendige stadsbuurt, waar wonen, werken en ontmoeting centraal staan. De Leopoldskazerne behoudt hierin haar identiteit. Naast het provinciehuis integreren we in de kazerne ook nog het kunstonderwijs HISK, kantoren voor Defensie, een hotel, kinderopvang en verschillende woontypologieën. De functies strekken zich uit rond het Paradeplein, dat zal heringericht worden tot een groen buurtpark.

Toekomstgerichtheid, duurzaamheid en flexibiliteit staan centraal in het ontwerpproces. Het concept gaat veel verder dan de opgelegde duurzaamheidseisen voor de verschillende gebouwen. De visie van THV Leopold kijkt naar duurzaamheid op wijkniveau. Dat vertaalt zich in maatregelen op het vlak van integraal waterbeheer, energie, mobiliteit, afvalstromenbeheer,… tot bijvoorbeeld het groenbestand, de erfgoedvisie en een doorgedreven participatie met het provinciebestuur.

Naar technische installaties toe komt er een BEO veld onder de ondergrondse parking van een 160 tal boringen welke gekoppeld wordt met water/water warmtepompen. Dit zal instaan voor de totale warmtevraag. Als eindunits zullen er lage temperatuur oplossingen zoals klimaatplafond en convectoren worden toegepast. Om het energieverbruik van de ventilatie maximaal te beperken wordt er sterk ingezet op recuperatie, VAV sturingen, lage snelheden, nachtkoeling en dergelijke. De warmte die vrijkomt bij de koeling van het datacenter zal gerecupereerd worden. Een PV installatie van een 250kWp zorgt bijkomend voor groot gedeelte van de eigen energieopwekking. Het energieverbruik van de verlichting wordt beperkt door de laatste LED verlichting te gebruiken in combinatie met aanwezigheidsdetectie en daglichtsturing.