"Over de Ring" Antwerpen - energievisie

In opdracht van stad Antwerpen onderzocht Ingenium in samenwerking met Agence TER, TVK, Arcadis en Atelier Horizon welke rol de toekomstige Ringprojecten kunnen spelen in het Antwerpse energieverhaal.

De studie beschrijft een concept voor energie in, onder en langs de Ring, en legt concrete randvoorwaarden en richtlijnen op bij uitwerking van de diverse ringoverkappingsprojecten. Ze biedt een helder kader voor investeringen, ontwerp- en beheerkeuzes voor de komende decennia m.b.t. energietransport, -opslag en -productie.

Voornaamste focus van Ingenium was de Ring als Warmtetransportcorridor om de diverse warmtebronnen rond de Stad (haven, verbrandingsovens, RWZI's, industrie,...) te linken aan de diverse warmte-afnemers (bestaande en nieuwe wijkwarmtenetten, grote gebouwcomplexen) in en rond de binnenstad en de omliggende districten.
Hierbij werd uitvoerig gebruik gemaakt van GIS-software voor de studie van het Warmtetransportcorridortracé doorheen de stad en een goede ligging van de warmteleidingen in het Ringlandschap. Ingenium stelde vervolgens de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwerpteams van de Ringprojecten op om de Warmtetransportcorridor op termijn te kunnen realiseren.

Aansluitend begeleidde Ingenium de diverse ontwerpteams van de 7 Ringparken bij het integreren van de reservatiestrook voor deze warmteleidingen in hun ontwerpen.
Daarnaast voerde Ingenium een vervolgstudie uit voor de haalbaarheid van warmteproductie- en opslag voor het warmtenet binnen de historische SAMGA graanopslagsilo's, deel van het Ringpark Noordkasteel