UZ Gasthuisberg Leuven - uitbreiding koelcentrale 3 en aanpassing warmtevragers D37-D39

Dit project omvat 2 delen.

Uitbreiding koelcentrale 3:

In UZ Leuven wordt een nieuw centrum voor protontherapie gebouwd. Omdat deze installatie veel koelvermogen vereist, wordt de bestaande koelcentrale 3 uitgebreid. Binnen dit project wordt een warmtepomp met bijbehorende koeltoren voorzien, net als 2 luchtgekoelde koelmachines. Bovendien wordt de verdeling van koude naar de gebruikers vernieuwd.

Aanpassing warmtevragers D37-D39:

Het masterplan energie van het UZ Gasthuisberg schetst, naast de verlaging van het temperatuurregime van het heetwaternet, ook een langetermijnsvisie rond de exploitatietemperatuur van de secundaire HVAC-installaties. Het temperatuurregime van het CV-water wordt verlaagd, zodat de installaties gekoppeld kunnen worden op de geplande warmtepompen en de KWO-boorputten.

In de huidige toestand bedraagt het CV-regime in bouwdeel 37 en 39 steeds 90°C/70°C.  De maximale CV-aanvoertemperatuur zal in de toekomst 60°C bedragen. De maximale retourtemperatuur van de warmtegebruikers dient zo laag mogelijk te zijn voor de warmtepomp, die in het eerste deelproject geïnstalleerd wordt. Door het toepassen van de lagere en variabele aanvoertemperatuur zullen de distributieverliezen kleiner zijn dan in de huidige toestand.

Voor de toepassing van variabel debiet, werden binnen dit project aanpassingen gedaan aan collectoren ; collectorkringen en eindeenheden.