Aanwending restwarmte IVAGO

Stad Gent wenst de mogelijke opties te laten onderzoeken voor optimalisatie van de restwarmte van IVAGO. De studie omvat eerst een bredere voorstudie met onderzoek tot valorisatie van restafval.  Vervolgens wordt een detailstudie uitgevoerd van twee opties. Ingenium werkt voor deze studie samen met Ramboll en UGent.

Op vraag van Stad Gent werden de mogelijkheden tot optimalisatie van de restwarmte van IVAGO onderzocht. Bij de aanpassing van de DeNox-installatie komt een bijkomende restwarmtehoeveelheid beschikbaar.

In een eerste deel werden de mogelijke alternatieve opties voor valorisatie van restafval bestudeerd. Bij dit onderdeel van de studie werd beroep gedaan op de kennis en ervaring van Ramboll.  Daarnaast werden ook de inzichten van UGent (faculty bio-science engineering) meegenomen in het advies en het voorstel voor het tweede deel van de studie.

Het tweede deel omvat een detailstudie van enerzijds de mogelijkheden tot energetische optimalisatie van de verbrandingsoven en anderzijds de uitbreiding van de restwarmtelevering aan residentiële en niet-residentiële gebouwen en aan de industrie in de omgeving van de bestaande verbrandingsoven.

De detailstudie omvat zowel de optimalisatie van de verbrandingsoven. Hiervoor werd tevens beroep gedaan op de expertise van Ramboll.  Daarnaast werd een eventuele uitbreiding van het bestaande stoomnet met nieuwe warmtenettracés en tevens mogelijkheid tot koudelevering gedetailleerd onderzocht en uitgewerkt. Daarbij werd zowel gewerkt met eigen ontwerpsoftware voor warmtenetten, alsook werd Comsof Heat als test gehanteerd.

Het resultaat van de studie vormt een concreet plan voor een nieuw warmtenettracé met mogelijke aansluiting van De Sterre (UGent), Nieuw Gent (Woningent), enkele scholen (St.Pieter, St.Paulus), … en een bijkomende warmtenetaansluiting voor UZGent.

Ook de stoomlevering naar enkele bedrijven vormt een kortere termijn opportuniteit voor bijkomende warmtevalorisatie na vernieuwing van de DeNox-installatie van de verbrandingsoven.