Strategie en masterplan

Voor grote (en vaak complexe) campussen met diverse gebouwen en voor industriële grootverbruikers is een energie masterplan een absolute meerwaarde. Hierbij wordt een langetermijnvisie uitgewerkt die de gefaseerde investeringen in de energievoorzieningen op korte en lange termijn in kaart brengt.

Afhankelijk van de situatie kunnen diverse deelstudies worden gemaakt. Het Vlaams Agentschap Ondernemen voorziet via de kmo-portefeuille financiële steun voor dit strategisch energieadvies. De studies bekijken enerzijds de bestaande installaties en de mogelijkheden om die te optimaliseren. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met mogelijke toekomstscenario’s die uitbreidingen of aanpassingen noodzakelijk maken.

Ingenium werkt deze studies uit op basis van de principes van de Quadras Energetica. Daarbij wordt eerst de energiebehoefte verminderd door het uitschakelen van onnodige processen en het vermijden van energieverliezen. Daarna wordt de energie-efficiëntie bij het gebruik van fossiele bronnen verhoogd en geoptimaliseerd. De integratie van hernieuwbare energiebronnen is het derde principe. De vierde pijler is restwarmte die vrijkomt bij de bedrijfsprocessen gaan hergebruiken.

De resultaten van de deelstudies worden samengebundeld in het energie masterplan. Het advies wordt gekoppeld aan een gefaseerd uitvoeringstraject. Dat laat toe om investeringen tijdig te budgetteren en de uitvoering te spreiden in de tijd.