10 februari 2021

Smart buildings is een gedachtegang en geen product

In het kader van het traject “Redesign van de gezondheidszorgadministraties” is één van de doelstellingen een betere samenwerking creëren tussen de administraties. Met het oog op een betere samenwerking verhuizen de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), kortweg de Gezondheidsadministraties, samen naar één nieuwe locatie, het Galiléegebouw te Etterbeek.

Smart buildings is een gedachtegang en geen product

Het Galiléegebouw was eigendom van Belfius en is gebouwd in 1969, het onderging een grondige renovatie in 2001. Voor de verhuis van de Gezondheidszorgadministraties krijgt het Galiléegebouw een grondige opfrissing. Deze grondige opfrissing van het gebouw vormde het momentum voor een onderzoek naar het potentieel van het gebouw op het vlak van technieken en facility management. Zo ontstond de wens om de nieuwe werkomgeving van de Gezondheidszorgorganisaties smart te maken. Het gebouw treedt zo in de symbolische voetsporen van zijn slimme naamverwant, de polymaat Galileo Galilei.

Figuur 1 Galiléegebouw, Avenue d'Auderghem 77, 1040 Etterbeek. Bouwjaar 1969

Onder de visie: “Smart Buildings is een gedachtegang en geen product” hadden de Gezondheidszorgadministraties vier focusdomeinen gedefinieerd: technieken, duurzaamheid, samenwerking en well-being. Ingenium werd samen met Freestone ingeschakeld om een concrete invulling te geven aan deze domeinen. Freestone bracht expertise op het gebied van de slimme integratie met facility management en vormde een ideale tandem met Ingenium.

Smart Readiness Indicator

In opdracht van de Europese Commissie DG Energy werd een tool ontwikkeld door een consortium met Belgisch onderzoekscentrum VITO aan het hoofd. De Smart Readiness Indicator (SRI) is een hulpmiddel dat enerzijds het (gebrek aan) smart potentieel kan blootleggen in een gebouw en anderzijds een marktstimulans kan zijn voor innovatie. Het basis beginsel van de SRI is drieledig en sluit nauw aan bij de focusdomeinen:

  • Comfort & Convenience: mogelijkheid om te reageren op een vraag van de gebruiker.
  • Energy efficiency performance & operations: intelligent beheer en gebruik van energie en middelen.
  • Energy flexibility: de mate waarin de energievraag gestuurd kan worden en er energieopslag mogelijk is.

 

De SRI kent een functionaliteitsniveau toe aan services in negen domeinen waarbij elke service een impact kan hebben op zeven impactcriteria. Wanneer op deze manier alle services per domein geanalyseerd worden, wordt de service domain – impact matrix opgevuld met resultaten.

Een uitgebreider artikel over SRI kan je hier vinden.

Smart Galilée

Ingenium gebruikte de SRI om de bestaande toestand van het gebouw en de toestand van het gebouw na voltooiing van project ‘redesign’ in kaart te brengen. De resultaten toonden waar het gebouw ondermaats presteerde en welke domeinen/criteria de nodige aandacht verdienden. Met deze informatie werd aan de slag gegaan om gerichte verbeteringen voor te stellen. Voor elk van de voorgestelde verbeteringen werd de impact op criteria en de SRI score berekend.

Vanuit verschillende invalshoeken werden verbeteringen onderzocht die werden besproken en verder verfijnd tijdens workshops met de klant. Zo werd onder de noemer energy efficiency and flexibility o.a. de rendabiliteit van een WKK, recuperatie van het ijswater, toevoegen van een rookgascondensor en elektrische laadsystemen voor voertuigen onderzocht. Aan de zijde van het gebouwbeheer onderzochten we de impact van o.a. demand side management (DSM), luchtkwaliteitsmonitoring en -sturing, daglichtsturing en prestatieanalyses. Onze partner Freestone werkte rond toepassingen die het comfort en user experience verbeteren zoals ruimtebeheer, bezettingsanalyse, smart cleaning, smart catering, crisiscommunicatie, etc.

Om investeringen te spreiden in de tijd werd op basis van technische en financiële input een meerjareninvesteringsplan opgesteld. Zo werd een plan bekomen om het Galiléegebouw in meerdere stappen te transformeren tot de slimme werkomgeving die voldoet aan de wensen van de klant.

Meer informatie rond dit project kan bekomen worden bij ir. Jasper Meynen en/of ir. Wim Boone
050 40 45 30 - jasper.meynen@ingenium.be - wim.boone@ingenium.be