Warmtestrategie Mechelen

Ingenium en Levuur maken samen voor de stad een visie en strategie op voor de warmtetransitie voor het volledige grondgebied van de stad Mechelen. 

We maken diverse kaarten op met de huidige en toekomstige warmtevraag, het renovatiepotentieel en het potentieel warmteaanbod (restwarmte van industrie, waterzuivering, oppervlaktewater, riolering, ondiepe geothermie, zonthermie…) en werken een strategische visie uit voor de transitie op stads- en wijkniveau. Via participatie worden de nodige belanghebbenden (de diverse stadsdiensten, Provincie Antwerpen, Fluvius, intercommunales, energiecoöperatieven, projectontwikkelaars, Vlaamse Overheid, potentiële warmteproducenten,…) ruim betrokken en wordt gebouwd aan een warmtecoalitie die de schouders kan zetten onder de realisatie van de visie.
Bovendien zoomen we in op de praktische uitwerking van een aantal deelzones, zoals bedrijventerrein Mechelen-Zuid, de Mechelse Vesten en de grote gemengde geplande brownfieldontwikkeling van de Raghenowijk.
Daarnaast werken we een kader uit met en voor de stadsdiensten om de gecreëerde kaarten ook actief te gebruiken in het stedelijke beleid.