"Over de Ring" Antwerpen - energievisie

In opdracht van stad Antwerpen onderzoekt Ingenium in samenwerking met Agence TER, TVK en Arcadis welke rol de toekomstige Ringprojecten kunnen spelen in het Antwerpse energieverhaal.

De studie beschrijft een concept voor energie in, onder en langs de Ring, en legt concrete randvoorwaarden en richtlijnen op bij uitwerking van de diverse ringoverkappingsprojecten. Ze biedt een helder kader voor investeringen, ontwerp- en beheerkeuzes voor de komende decennia m.b.t. energietransport, -opslag en -productie.

Voornaamste focus van Ingenium zal de Ring als Warmtetransportcorridor zijn om de diverse warmtebronnen rond de Stad (haven, verbrandingsovens, RWZI's, industrie...) te linken aan de diverse warmte-afnemers (bestaande en nieuwe wijkwarmtenetten, grote gebouwcomplexen) in en rond de binnenstad en de omliggende districten.

Hierbij wordt uitvoerig gebruik gemaakt van GIS-software voor de studie van het Warmtetransportcorridortracé doorheen de stad en een goede ligging van de warmteleidingen in het Ringlandschap. Ingenium stelt vervolgens de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwerpteams van de Ringprojecten op om de Warmtetransportcorridor op termijn te kunnen realiseren. 
Optioneel begeleidt Ingenium de projectleiders, ontwerpers en uitvoerders bij de concrete uitwerking  van de warmte-infrastructuur in de diverse ringprojecten.