Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied - Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en alle leveringen van diensten en/of goederen door INGENIUM NV (met zetel te 8200 Brugge, Nieuwe Sint-Annadreef 23en ondernemingsnummer 0436.815.150, hierna “Ingenium”). Door het aanvaarden vaneen offerte of ondertekenen van een contractvoorstel erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te aanvaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Ingenium, in welk geval de algemene voorwaarden aanvullend van toepassing blijven.

 

2. Offertes – Offertes en contractvoorstellen worden steeds gebaseerd op de informatie aangeleverd door de opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is een offerte of contractvoorstel van Ingenium 30 kalenderdagen geldig, te rekenen vanaf de dag na de datum vermeld op de offerte of contractvoorstel.

 

3. Prijzen - Alle uurtarieven en/of mensdagprijzen vermeld in een offerte of overeenkomst zijn exclusief BTW. De opgenomen uurtarieven en/of mensdagprijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de bediendensalarissen (PC 200) en dit telkens per 1 januari van elk jaar op basis van volgende formule: Geïndexeerde prijs = overeengekomen prijs x((0.8 x (1 + index van het PC 200 van het jaar waarin wordt geïndexeerd in procent) + 0.2).

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geldt dit ook vooroffertes en overeenkomsten die voorzien in forfaitaire prijzen, in welk geval de opgenomen forfaitaire prijzen per 1 januari van elk jaar geïndexeerd worden op basis van voormelde formule.

 

4. Meerwerken - Prijzen opgenomen in eenofferte of overeenkomst omvatten enkel de prestaties en hoeveelheden voorzienin de offerte of overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden eventuele meerwerken gefactureerd volgens dezelfde eenheidsprijzen.

 

5. Betalingen - De betalingstermijn voor facturen van Ingenium bedraagt 30 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling worden de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met (i) interesten vanaf de dag volgend op de vervaldag aan de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en (ii) een schadevergoeding ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60.

 

6. Betwisting – Een betwisting van een factuur dient schriftelijk te worden gemeld aan Ingenium binnen de acht dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de factuur definitief aanvaard is.

 

7. Dienstverlening – De dienstverlening is van technische aard. Ingenium is niet de juridische raadgever van de Opdrachtgever, noch de wettelijke vertegenwoordiger van de opdrachtgever op de werf. De opdracht van Ingenium houdt een inspanningsverbintenis in. Door het aanvaarden van de opdracht verbindt Ingenium zich ertoe de opdracht uit te voeren naar best vermogen en inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

8. Uitvoeringstermijnen – Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn uitvoeringstermijn vermeld in een offerte indicatief en geefteen gebeurlijke vertraging geen recht tot verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding.

 

9. Informatie - De Opdrachtgever zal Ingenium voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht alle informatie overmaken die redelijkerwijze nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

 

10. Aansprakelijkheid – Ingenium is enkelaansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-naleving van haarverbintenissen indien en voor zover de schade veroorzaakt is door bedrog, opzet of een zware fout van Ingenium of haar aangestelden. De eventuele aansprakelijkheid van Ingenium is beperkt tot directe schade (met uitdrukkelijke uitsluiting van elke vorm van indirecte schade, waaronder gevolgschade, winstderving en verlies van kans). De maximale aansprakelijkheid van Ingenium is in elk geval beperkt tot het bedrag van de totale prijs verschuldigd door de opdrachtgever op basis van de overeenkomst. Indien de schadevergoeding gedekt wordt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Ingenium, dan kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de dekking verleend krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze bedraagt maximaal 1,5miljoen euro per schadegeval.

 

11. Intellectuele eigendom – Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geeft de dienstverlening door Ingenium geenaanleiding tot overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten.

 

12. Nietigheid - Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing en zal de nietige bepaling vervangen worden dooreen geldige bepaling die de strekking en het economisch effect van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13. Privacy - Ingenium hecht belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Eventuele persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) én de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer gedetailleerde informatie over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens die door Ingenium verwerkt worden, kan de privacyverklaring van Ingenium geraadpleegd worden via www.ingenium.be.

 

14. Communicatie - Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in de offerte of overeenkomst tussen partijen, is elke partijgerechtigd om vrij beschrijvende artikels, met of zonder illustratie, omtrent de samenwerking tussen partijen te publiceren, mits vermelding van de naam van de andere partij.

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alleen met Schriftelijke toestemming van de andere partij en/of een wettelijke plicht mag deze geheimhouding doorbroken worden.

 

15. Algemeen - Deze algemene voorwaardenzijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid of uitvoering van deze algemene voorwaarden, behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.