Privacy Policy

E-MAIL DISCLAIMER INGENIUM GROUP

De informatie opgenomen in deze e-mail is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail ten onrechte hebt ontvangen, gelieve dit onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht te verwijderen zonder het te lezen. Het is strikt verboden om zonder onze toestemming het bericht te kopiëren of de inhoud ervan bekend te maken aan andere personen. Alhoewel deze e-mail en de bijlagen verondersteld worden vrij van virussen te zijn, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit zou kunnen volgen.

PRIVACY STATEMENT

De Ingenium Group vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw Persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.
Bij de verzameling en verwerking van uw Persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van Persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw Persoonsgegevens:

 • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen.
 • Niet verkopen.
 • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over inhoud van deze Privacyverklaring dan kan u steeds contacteren door en email te sturen of gebruik te maken van de contactgegevens zoals hoger vermeld.


Toepassingsgebied

De Ingenium Group is de verwerkingsverantwoordelijke van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ingenium Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

 • Ingenium, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Nieuwe Sint-Annadreef 23, ondernemingsnummer 0436.815.150
 • Hoptimize, met maatschappelijke zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 185, ondernemingsnummer 0679.741.059

Contactgegevens:

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die door de Ingenium Group worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.


Begrippen in deze Privacyverklaring

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)
‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan de Ingenium Group zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).
‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


De Ingenium Group verwerkt uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Ingenium Group verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.
Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten en leveranciers, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.
De Ingenium Group kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, functie).
 • Persoonlijke bijzonderheden (leeftijd, geslacht).
 • Informatie met betrekking tot uw interesses.
 • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie).
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De Ingenium Group verwerkt Persoonsgegevens voor diverse doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten aan klanten.

Wij verwerken identiteits- en contactgegevens van onze klanten, opdrachtgevers, hun medewerkers en andere nuttige contactpersonen teneinde de overeenkomst met onze klanten te kunnen uitvoeren.

Het doeleinde voor deze verwerkingen is ons klantenbeheer. Deze verwerkingen behoren tot ons gerechtvaardigd belang gezien wij op een efficiënte wijze in contact wensen te treden met de contactpersonen bij onze klanten.

 • Financiële administratie.

Wij verwerken identiteits- en factuurgegevens teneinde onze eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Deze verwerking behoort enerzijds tot ons gerechtvaardigd belang, namelijk de mogelijkheid om onze administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door ons geleverde diensten. Anderzijds rust er een wettelijke verplichting op de Ingenium Group om onze boekhouding te voeren.

 • Onderhouden van onze klantenrelaties.

De Ingenium Group wenst haar klantenrelatie te onderhouden. Om die reden kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten die u mogelijks kunnen interesseren of om u uit te nodigen voor evenementen waarin u mogelijks geïnteresseerd kunt zijn.  

Het versturen van dergelijke mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang en is bovendien ook in het belang van onze klanten. Klanten kunnen zich steeds van dergelijke mailings uitschrijven.

 • Direct Marketing.

De Ingenium Group verwerkt identiteits- en contactgegevens van prospecten in het kader van direct marketing. Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om contactgegevens van mogelijke nieuwe klanten te verwerken. Het versturen van nieuwsbrieven aan prospecten is steeds gebaseerd op hun toestemming.  

 • Rekruteringsdoeleinden.

Ingenium Group verzamelt Persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers. Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Ingenium Group neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.


Toegang door en doorgifte aan derden

De Ingenium Group verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dergelijke ontvangers van uw Persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Met de bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Duur van de verwerking

De Ingenium Group houdt uw Persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Vertrouwelijkheid en beveiliging

De Ingenium Group verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen zodat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging wordt voorkomen. De aan de Ingenium Group bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij de Ingenium Group desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.


Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens door de Ingenium Group. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kan bij ons een verzoek indienen om de Persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meerdere van bovenstaande rechten sturen naar info@ingenium.be . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen.
Wij reageren zo snel mogelijk, in elk geval binnen de 4 weken, op uw verzoek.
Tenslotte willen wij er u ook op wijzen dat u het recht heeft om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
           Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
           Drukpersstraat 35
           1000 BRUSSEL
           Tel. 02/274.48.00
           Fax. 02/274.48.35
          commission@privacycommission.be

Indien u nog vragen hebt over ons privacybeleid, gelieve met ons contact op te nemen via info@ingenium.be