Disclaimer

Disclaimer voor www.ingenium.be

Het gebruik van de www.ingenium.be website (hierna ‘de Website’) is onderworpen aan de hierna bepaalde gebruiksvoorwaarden. De toegang en het gebruik van de Website impliceert de aanvaarding van onderstaande voorwaarden.De Website behoort toe aan Ingenium, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Nieuwe Sint-Annadreef 23 en met ondernemingsnummer 0436.815.150 (hierna ‘Ingenium’).

Gebruik van de Website

Ingenium streeft ernaar om op de Website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Ingenium niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie is louter van algemene aard en kan op iedere moment zonder verder vooraankondiging worden gewijzigd of verwijderd.Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ingenium wijst expliciet iedere aansprakelijkheid af voor enige schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van de Website. De foutloze en/of ononderbroken werking van de Website kan niet worden gegarandeerd.De Website bevat verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden. Ingenium heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van deze websites. Ingenium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites van derden.  

Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen op de Website, waaronder begrepen alle contactgegevens, teksten, foto’s, video’s, grafisch materiaal, logo’s en alle merknamen zijn het volledige eigendom van, ofwel in licentie bij, Ingenium en vallen uitsluitend onder het auteursrecht, recht van handelsmerk en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Ingenium. Het gebruik van de Website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de Website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden, behoudens mits schriftelijke toestemming van Ingenium. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

Bescherming van persoonsgegevens

Ingenium neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Privacyverklaring raadplegen via volgende link : privacyverklaring.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.